Tôi có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán không?

Hiện tại ibeautyshop không hỗ trợ chính sách đồng kiểm, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự bất tiện này.